Etiket arşivi: Sayıyı yazıya dönüştürmek

Sayıyı yazıya dönüştürmek-plsql

Sayıyı yazıya dönüştürmek-plsql

Bazı muhasebesel formlarda tutar değerini yazı olarak yazdırmamız gerekebilir,
Bu amaçla verilen sayıyı metin olarak geri döndüren pl/sql fonksiyonu..

CREATE OR REPLACE FUNCTION Convert_Number_To_Text(num_value_ IN NUMBER)
  RETURN VARCHAR2 IS
  text1_  VARCHAR2(2000);
  text2_  VARCHAR2(2000);
  number1_ NUMBER := floor(abs(num_value_));
  number2_ NUMBER := round(abs(num_value_) - floor(abs(num_value_)), 2);

  TYPE numarray IS TABLE OF VARCHAR2(20) INDEX BY BINARY_INTEGER;
  birler_ numarray;
  onlar_ numarray;
  diger_ numarray;
  code_  VARCHAR2(3);

  PROCEDURE Set_Values IS
  BEGIN
   birler_(1) := 'BIR';
   birler_(2) := 'IKI';
   birler_(3) := 'ÜÇ';
   birler_(4) := 'DÖRT';
   birler_(5) := 'BES';
   birler_(6) := 'ALTI';
   birler_(7) := 'YEDI';
   birler_(8) := 'SEKIZ';
   birler_(9) := 'DOKUZ';

   onlar_(1) := 'ON';
   onlar_(2) := 'YIRMI';
   onlar_(3) := 'OTUZ';
   onlar_(4) := 'KIRK';
   onlar_(5) := 'ELLI';
   onlar_(6) := 'ALTMIS';
   onlar_(7) := 'YETMIS';
   onlar_(8) := 'SEKSEN';
   onlar_(9) := 'DOKSAN';

   diger_(1) := 'BIN';
   diger_(2) := 'MILYON';
   diger_(3) := 'MILYAR';
   diger_(4) := 'TRILYON';
  END Set_Values;


  FUNCTION Convert_It(num_to_convert_ IN NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
   ret_    VARCHAR2(2000) := NULL;
   subtext_  VARCHAR2(2000);
   str_    VARCHAR2(2000);
   part_   VARCHAR2(2000);
   pos_    NUMBER;
   prev_   VARCHAR2(20);
   prev_prev_ VARCHAR2(20);
   len_    NUMBER := length(num_to_convert_);

  BEGIN
   str_ := to_char(num_to_convert_);
   pos_ := 0;
   WHILE str_ IS NOT NULL LOOP
    pos_   := pos_ + 1;
    part_  := substr(str_, -1);
    str_   := substr(str_, 1, length(str_) - 1);
    subtext_ := NULL;
    IF pos_ < len_ THEN
     prev_ := substr(num_to_convert_, len_ - pos_, 1);
    ELSE
     prev_ := NULL;

    END IF;

    IF pos_ + 1 < len_ THEN
     prev_prev_ := substr(num_to_convert_, len_ - pos_ - 1, 1);
    ELSE
     prev_prev_ := NULL;

    END IF;

    IF part_ = '0' THEN
     IF pos_ IN (4, 7, 10, 13, 16) and
       (NVL(prev_, '0') <> '0' OR NVL(prev_prev_, '0') <> '0') THEN
      subtext_ := diger_(floor(pos_ / 3));
     END IF;

    ELSE
     IF pos_ IN (1, 4, 7, 10, 13) THEN
      IF part_ = '1' and pos_ = 4 and NVL(prev_, '0') = '0' AND
        NVL(prev_prev_, '0') = '0' THEN
       NULL;
      ELSE
       subtext_ := birler_(to_number(part_));

      END IF;

      IF pos_ <> 1 THEN
       subtext_ := subtext_ || diger_(floor(pos_ / 3));
      END IF;

     END IF;

     IF pos_ IN (2, 5, 8, 11, 14) THEN
      subtext_ := onlar_(to_number(part_));
     END IF;

     IF pos_ IN (3, 6, 9, 12, 15) THEN
      IF part_ = '1' THEN
       subtext_ := 'YÜZ';
      ELSE
       subtext_ := birler_(to_number(part_)) || 'YÜZ';

      END IF;

     END IF;

    END IF;

    ret_ := subtext_ || ret_;
   END LOOP;

   RETURN ret_;
  END Convert_It;


 BEGIN
  IF num_value_ IS NULL THEN
   RETURN to_char(null);
  END IF;

  Set_Values;

  IF number1_ = 0 THEN
   text1_ := 'SIFIR';
  ELSE
   text1_ := Convert_It(number1_);

  END IF;

  RETURN text1_;
 END Convert_Number_To_Text;

Test edelim fonksiyonumuzu;

 
SELECT Convert_Number_To_Text(344)FROM dual;
ÜÇYÜZKIRKDÖRT
 
SELECT Convert_Number_To_Text(134567876)FROM dual;
YÜZOTUZDÖRTMILYONBESYÜZALTMISYEDIBINSEKIZYÜZYETMISALTI